Dokumendid

Loe Edasi »
Dokumendid:

1. Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine 
2. Hiiumaa valla koolieelsesse lasteasutusse  laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord 
3. Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus 
4. Lapse isikuandmete töötlemise nõusolek
1. Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine

Vastu võetud 21.11.2019 nr 86
jõustumine 01.01.2020
Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.
§ 1.   Reguleerimisala
  Määrus reguleerib Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteaed) vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).
§ 2.   Osalustasu
  Osalustasu on 30 eurot kuus.
§ 3.   Osalustasu tasumine
  (1) Osalustasu makstakse lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni. Nimekirja arvamise kuul ja nimekirjast väljaarvamise kuul makstakse osalustasu lasteaias käidud päevade eest.
  (2) Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümber ei arvestata, välja arvatud juhul kui laps puudub mõjuval põhjusel üle 30 päeva järjest.
  (3) Lapsel on õigus puududa osalustasu maksmata ühel kuul aastas. Osalustasu maksmisest vabastamiseks esitab lapsevanem üks kuu enne lapse puudumist direktorile vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse. Taotluses märgitakse lapse ja lapsevanema nimed, osalustasust vabastamise periood ja taotlemise kuupäev.
  (4) Lasteaia ajutisel sulgemisel (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms) makstakse osalustasu lasteaia lahtiolekuaja eest.
§ 4.   Osalustasu soodustus
  (1) Kui peres on kaks või enam last ja nad kasutavad lasteaiakohta Hiiumaa valla lasteaias, siis maksab lapsevanem osalustasu:
  1) esimese lapse eest 30 eurot;
  2) teise lapse eest 25 eurot.
  (2) Kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu ei maksta.
§ 5.   Osalustasu võlgnevus
  Lasteaia direktor teeb lapsevanemale kirjaliku meeldetuletuse kui osalustasu on maksmata kahel järjestikusel kuul.
§ 6.   Toiduraha
  Hiiumaa valla lasteaia nimekirjas oleva lapse vanem on vabastatud toiduraha maksmisest välja arvatud juhul, kui lapsevanem ei ole teavitanud lasteaeda lapse puudumisest vastavalt lasteaia kodukorrale. Toiduraha maksumus kaetakse Hiiumaa valla eelarvest.
§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine.
  Tunnistada kehtetuks:
  1) Hiiu Vallavolikogu 17.09.2015 määrus nr 48 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine“;
  2) Käina Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr 40 „Lasteaiatasu suurus ja maksmise kord“;
  3) Emmaste Vallavolikogu 26.6. 2017 määrus nr 63 „Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine“;
§ 8.   Rakendussätted
  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.
Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

-----------------------------------------------------------------------
************************************************

2. Hiiumaa valla koolieelses lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord 

Vaata siit

-----------------------------------------------------------------------
************************************************

3. Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus 

Lae alla siit

-----------------------------------------------------------------------
************************************************

4. Lapse isikuandmete töötlemise nõusolek

Lae alla siit


-----------------------------------------------------------------------
************************************************


Loe Edasi »
 

Copyright © 2013 • EMMASTE LASTEAED NAKSITRALL • Veebilehe koostas Joosep Niit