Vajalikud dokumendid

Loe Edasi »


 Dokumendid:
1. Arengukava 2019-2021.a.
2. Päevakava
3. Kodukord 
4. Tegevuskava 2018/19 õ.a.


1. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4260/3201/9017/Emmaste%20Lasteaed%20Naksitrallid%20arengukava.pdf
-----------------------------------------------------------------------************************************************
2. PÄEVAKAVA
7.00 – 9.00 laste saabumine, mäng
8.30 – 9.00 hommikusöök
9.00 – 11.30 hommikuring, õppetegevused, mängud
11.30 – 12.30 riietumine, õues viibimine, mäng
12.30 – 13.00 lõunasöök
13.00 – 15.00 puhketund
15.00 – 15.30 ärkamine, riietumine
15.30  – 16.00 õhtuoode
16.30 18.00 mängud, vabategevus, kojuminek

------------------------------------------------------------------------------------------------
****************************************************************

Kinnitatud
Emmaste Lasteaed Naksitrallid direktori
käskkirjaga nr. 6. 23.oktoober 2018.a.
Kodukorra kinnitamine“

Emmaste Lasteaed Naksitrallid

K O D U K O R D

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. Kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.ÜLDINFO

2.1.Lasteaial on oma kodulehekülg www.emmastelasteaed.ee
2.2 Info vahetamine lasteaia üldtelefonil – 4695468 ja mailil lasteaed @emmaste.hiiumaa.ee, rühmade e-mailidel sammalhabe@emmaste.ee ja kingpool@emmaste.ee, infotahvlitel ja Eliisis.
2.3. Lapse perega ühenduse saamiseks on vajalikud lapsevanema kontaktandmed.
2.4. Vastavalt Töölepingu seaduse §53 lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
2.5. Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
2.6. Kollektiivpuhkus juulis.

3. LASTEAIA PÄEV

3.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 kuni 18.00
3.2. Lasteaial on kindel päevakava
3.3. Nädalaplaanid on lapsevanema jaoks tutvumiseks rühmas.
3.4. Lapse peo päeval on vajalik lapsevanema kohalolek lapse rühmas vähemalt 10-15 minutit enne peo algust.
3.5. Lasteaia pidudel ja üritustel vastutab lapsevanem peale eeskava oma lapse eeskujuliku käitumise eest.

4. LASTEAEDA TOOMINE, KOJU VIIMINE, LAPSE PUUDUMINE.

4.1. Lapse esmakordselt lasteaeda tulemisel vajab laps aega harjumiseks lastekollektiiviga, mis lapse individuaalsust arvestades on soovitav 1-2- nädalat.
4.2. Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia ära lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides.
4.3. Lapsevanem garanteerib lapse osalemise õppe- ja kasvatustöös, tuues lapse lasteaeda hiljemalt planeeritud õppetegevuse alguseks kell 9.00.
4.4.Lapsevanem on kohustatud hommikul lapse üle andma rühma õpetajale ja informeerima lühidalt kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva.
4.5.Haigestumise korral teavitab lapsevanem rühmaõpetajat esimesel võimalusel.
4.6. Laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos lapsevanemaga või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesega või pereliikmega. Last ei anta üle alkoholi ja narko joobes inimesele.

4.7. Lasteaiast koju minekul teavitage rühma õpetajat, et õpetaja märkaks lapse lahkumist. Kui lapsevanem jääb lapsega lasteaia territooriumile mängima või õpetajaga vestlema, langeb vastutus lapse eest lapsevanemale.
4.8. Lasteaia tööpäev lõpeb kell 18.00.
4.9. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat.
4.10. Lasteaia ruumides välisjalanõudes ei viibita.
4.11. Ühest rühmast teise minemiseks ei läbita söögituba.

5. TOITLUSTAMINE

5.1 Toit valmistatakse lasteaia köögis. Algava nädala menüüga saab tutvuda rühma infostendil ja lasteaia kodulehel.
5.2. Lasteaias on kolm söögikorda:
hommikusöök kell 8.30 – 9.00
vitamiinipaus
lõunasöök kell 12.30- 13.00
õhtuoode kell 15.30 – 16.00
5.3. Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast direktorile esitatud kirjaliku avalduse alusel.
5.4. Kui Teie laps on mõnede lasteaias pakutavate toitude suhtes allergiline ning ta ei tohi neid süüa, on selle kohta vajalik esitada lasteaeda allergoloogi või perearsti tõend.
5.5. Toidu, maiustuste, närimiskummi, jookide vms toomine/jätmine lasteaeda lapsele söömiseks/joomiseks on keelatud.
5.6 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi. Soovi korral võib sünnipäevalaps kaaslasi kostitada.

6. LASTEAIATASU

6.1 Lasteaiatasu koosneb Hiiumaa vallavolikogu määrusega kehtestatud õppemaksust ja toiduaine kulust. Õppemaksu suurus ei olene lasteaiakoha kasutamise aktiivsusest.
6.2 Lasteaia arved väljastab Hiiumaa valla raamatupidaja lapsevanemale e- posti aadressile elektrooniliselt.
6.3 Õppemaksu arvestatakse 11 kuu eest, augustist juunini.
6.4 Lasteaia tasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev. Arved tuleb tasuda õigeaegselt.

7. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

7.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.
7.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
7.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
7.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaias viibimise ajal.
7.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
7.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
7.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid ja vahetusriided.
7.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud (soovituslik heleda põhjalised).
7.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
7.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.
7.11. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Kiirabi kohale jõudmiseni antakse lapsele esmast abi.
7.12. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest.
7.13. Lasteaia direktor teavitab Terviseametit ja lapsevanemaid nakkushaiguse puhangust.
7.14. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda, järgides hoolikalt Terviseameti juhiseid.
7.15. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues (õuesõpe).

8. TURVALISUSE TAGAMINE

8.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias turvalise keskkonna ja järelvalve.
8.2. Lasteaia mängu- ja võimlemisvahendid on ohutud ja vastavad lapse eale ning kasvule.
8.3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
8.4. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
8.5. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja. Lapsi ei jäeta järelevalveta.
8.6. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu.
8.7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
8.8. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a. lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
8.9. Lasteaia mängualal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel.
8.10. Lapsel on lasteaeda lubatud kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
8.11. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju!
8.12. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
8.13. Kui laps tuleb lasteaeda kooliringi bussiga, on lapsevanem kohustatud lasteaia direktorile esitama kirjaliku avalduse, milles kinnitab omavastutuse võtmist. Lapsevanem teeb oma lapsele (lastele) pidevat selgitustööd liikluseeskirjade ja bussis viibimise reeglite täitmise kohta.
8.14. Lasteaias on kooliringi bussil vastas rühma töötaja, kes saadab õhtul lapse ka bussile, leiab talle istekoha ja kinnitab turvavöö (juhul, kui see on olemas).

9. KOOSTÖÖ

9.1. Koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde kujunemisele lasteaias.
9.2. Lapsevanemad osalevad lasteaia korraldatud üritustel ja koosolekutel.
9.3. Lapsevanemad on kursis laste igapäeva tegemistega lasteaias.
9.4. Me õpime tundma oma lapse rühma, rühmakaaslaseid ning last õpetavaid õpetajaid.


10. ÕUEALA KASUTAMINE

10.1. Naksitrallide lasteaia pere hoiab lasteaia õueala ja seda ümbritsevat loodust. Käitume viisakalt sõbralikult ja hoolivalt.
10.2. Õppekäigud, ekskursioonid, matkad ja muud lasteaia territooriumilt lahkumist nõudvad ettevõtmised korraldatakse õpetajate juhtimisel ja vastutusel.

11. KODUKORRA KEHTIVUS, TUTVUSTAMINE

11.1. Lasteaia kodukord on täitmiseks kohustuslik lastele, lastevanematele, personalile.
11.2. Iga-aastasel lastevanemate koosolekul tutvustavad õpetajad lastevanematele kodukorda.
11.3. Lasteaia personal allkirjastab kodukorraga tutvumise töölepingu sõlmimisel.

12. KODUKORRA MUUTMINE

Kodukorra muutmise aluseks on muudatused riiklikes ja kohaliku omavalitsuse seadusandlikes aktides, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsused.
Kodukorra aluseks on:
• Koolieelse lasteasutuse seadus
• Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
• Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded
• Emmaste Lasteaia Naksitrallid põhimäärus
• Pedagoogilise nõukogu otsused
• Hoolekogu otsused
Emmaste Lasteaed Naksitrallid kodukord on heaks kiidetud lasteasutuse hoolekogu poolt 22.10.2018.a. (hoolekogu protokoll nr 1).


Liina Lepamaa
Emmaste lasteaia direktor
EMMASTE LASTEAED NAKSITRALLID

Tegevuskava 2018 / 2019 õppeaastal


1. ÜLDINFO

Lasteaed Naksitrallid on Hiiumaa valla munitsipaalasutus.
Meie aadress: Emmaste küla, Emmaste osavald Hiiumaa, postiindeks 92001, telefon 4695468;
E-mail: lasteaed@emmaste.hiiumaa.ee
Lasteaed on 2-rühmaline ja lapsed vanuses alates 1,6 -7-aastani;
Õppetöö on eesti keeles;
Lasteaia nimekirjas on 25 last;
Töötajaid on 11, nendest pedagooge 7.Tegevuskava sisuks on:
*õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja prioriteedid 2018/2019 õ.-a.;
*õppe -ja kasvatustegevuse valdkondade üldeesmärgid ja teemad;
*õppe- ja kasvatustöö korraldamine kahes rühmas ning õppemeetodid;
*valdkondade õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldamine;
*koostöö lastevanematega.
*töö personaliga
*ühisüritused

2. HETKEOLUKORD LASTEAIAS

2018/19 õppeaastal töötab lasteaias 2 liitrühma. Õpetajaid on koos juhtkonnaga 7. Kõik on erialase haridusega pedagoogid. Nendest 3 on erialase kõrgharidusega ja 3 kesk-eriharidusega. Logopeediteenust pakub logopeed kaks korda nädalas – teisipäeviti ja kolmapäeviti.
Huvitegevusena toimub tantsuring, plokkflöödiõpe koolieelikutele, individuaalsed tunnid klaveris ja Orffpillides.
Jalgpalli treeningtund üks kord nädalas esmaspäeviti.
Tantsuring toimub neljapäeviti.


Õpetuse aluseks on üldõpetus koduloolisel printsiibil, kus lähtume nädala teemadest, aastaaegadest ja tähtpäevadest. Väikelapse õppimise aluseks on tema enda aktiivne praktiline tegevus. Õpetatav on seotud kodukohaga, ümbritseva loodusega, aastaaegade vaheldumisega, inimeste tööde ja tegemistega. Õppe-kasvatustegevused viiakse läbi võimalikult mänguliselt.
Lasteaia õppeaasta algab 01. septembril ja kestab 31. augustini.

3. LASTEAIA VÄÄRTUSED

LAPSEKESKNE TÖÖKORRALDUS

TURVALISUS

AVATUS, AUSUS

USALDUSVÄÄRSUS

INIMLIKKUS4. EESMÄRGID, PRIORITEEDID

Õppeaasta prioriteedid 2018/2019 õppeaastal on:
TERVISEEDENDUS, LOODUS-JA KESKKONNAHARIDUS ja MUUSIKA SÜVAÕPE.


2018/2019 õppeaasta PÕHIEESMÄRGID
 • Huvi äratamine looduse ja keskkonna vastu läbi tunnetamise, uurimise, vaatlemise, kogemise ja leiutamise, mille läbi kujuneb terviklik maailmapilt.
(keskkonda hoidva ja säästva mõtteviisi kujundamine; hoolimine ja hoolitsemine lemmiklooma eest).
 • Lastevanematega koostöö süvendamine, et soodustada lapse tervislike harjumuste kujunemist.
(põhiväärtuste kaudu perega ühtsete väärtushinnangute kujundamine;
individuaalsusega arvestamine).
. Lapse tundeelu rikastamine muusikaelamuste kaudu ja laste individuaalsete
muusikaeelistuste suunamine.


Eesmärkide realiseerimine toimub lähtuvalt lasteaia tegevuskavast, rühmades koostatud tegevuskavade, erialaspetsialistide ( logopeedi ja muusikaõpetaja) tööplaanide ning terviseedenduse ja keskkonna teemadega seotud tegevuste alusel.
Konkreetsed õppe- ja kasvatustegevuse nädalaplaanid koostavad rühmad nädala lõikes.Õppe- ja kasvastustegevuse valdkondade üldeesmärgid ja -teemad


KEEL JA KÕNE
Üldeesmärgid:
 • igapäevasuhtluses kaasvestlejana, kuulajana ning vestluse algatajana toimetulekuoskuse kujundamine;
 • laste tundeelu rikastamine ning positiivsete elamuste pakkumine lastekirjanduse abil ning igapäevategevustes;
 • laste julgustamine eneseväljendamiseks ja esinemiseks;
 • huvi äratamine lugemise-kirjutamise vastu ning lugemise ja kirjutamise algoskuste kujundamine.

MINA JA KESKKOND
Üldeesmärgid:
 • oma mina ning enda ja teiste rollide adumine inimsuhetes;
 • reeglite ja üldinimlike väärtuste tundmaõppimine ning adumine;
 • erinevate kommete ja traditsioonidega tutvumine.

LOODUS
Üldeesmärgid:
 • taime- ja loomariigi mitmekesisusega ning elukooslustega tutvumine;
 • ilmastiku muutustega tutvumine erinevatel aastaaegadel;
 • loodust ja keskkonda hoidva ja säästva mõtteviisi kujundamine;
 • arusaama kujundamine, et inimese tegevus mõjutab keskkonda ja vastupidi ning enese ja teiste tegevuse tagajärgede märkamine lähiümbruses;
 • tehismaailmaga - inimese loodud maailmaga - ning tehismaailma mõjuga loodusele ja inimesele tutvumine;

LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE
Üldeesmärgid:
 • huvi äratamine lugemise-kirjutamise vastu;
 • lugemise ja kirjutamise alusoskuste kujundamine;
 • lapse kõnes õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemise toetamine ja suunamine.

LASTEKIRJANDUSEGA TUTVUMINE
Üldeesmärgid:
 • ilukirjanduse kaudu laste tundeelu rikastamine;
 • laste teadmiste ümbritsevast elust, kodust ja kodumaast avardamine;
 • tähelepanu, vaatlemis- ja kuulamisoskuse arendamine;
 • kõnes selge eneseväljendusoskuse arendamine;
 • luulel, jutul, vanasõnal, kõnekäänul ja mõistatusel vahettegemise oskuse kujundamine;
 • igapäevaelus raamatute kasutamise oskuse kujundamine;

TERVISEKASVATUS
Üldeesmärgid:
 • lapse tervelt kasvamise ja arenemise toetamine;
 • suhtumine erinevustesse; hoolivus, turvalisus ja tähelepanelikkus
 • sõprus, abivalmidus
 • üldinimelikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise väärtustamine ja tervislik toitumine
 • inimkeha tundmine ja hammaste tervis

LIIKLUSKASVATUS
Üldeesmärgid:
 • liikluskasvatuse seostamine erinevate tegevustega;
 • laste suunamine üksteist arvestavateks liiklejateks, kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda;
 • liiklemisoskuste kujundamine, mis toetavad toimetulekut ja ohutust erinevate liiklusolukordades.

MATEMAATIKA
Üldeesmärgid:
 • rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
 • järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 • tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
 • mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 • mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
 • tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
 • näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

KUNSTIÕPETUS
Üldeesmärgid:
 • vaatlemis-, võrdlemis- ja analüüsimisvõime arendamine ja kujundaminenähtu, kogetu ja tunnetatu kujutamine kunstiliste vahenditega
 • erinevate kunstiõpetuse töövahendite kasutamine
 • erinevate kunstitehnikate kasutamine
 • kunstiõpetuses omandatu sidumine teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega
 • loova fantaasia ja mõtlemise, ilumeele, algatusvõime ning eneseväljendamise ergutamine ja arendamine
 • lapse käelise tegevuse ja peenmotoorika ning silma ja käe koostöö arengu suunamine
 • rahvakunstiga tutvumine

MUUSIKAÕPETUS
Üldeesmärgid:
 • positiivse suhtumise kujundamine muusikalisse tegevusse;
 • muusika kuulamine, laulmine, lastepillidel mängimine ning liikumine ja tantsimine muusika või laulu saatel;
 • muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt eneseväljendamine;
 • individuaalse musitseerimise ja esinemise julgustamine.

LIIKUMINE
Üldeesmärgid:
 • lapse füüsilise ja vaimse tervise tugevdamine, psühhomotoorse, sotsiaalse ja tunnetusliku arengu ergutamine;
 • huvi suunamine aktiivse liikumise, sportimise ja spordi vastu;
 • liikumise ja liikumisohutuse teadmiste-oskuste kujundamine;
 • rühmas ja mängudes aktiivse tegutsemise kujundamine.5. ÜHISÜRITUSED EMMASTE LASTEAIAS 20018 / 2019 õ.-a.

Kuu Üritus Kuupäev Ürituse sisu Vastutajad
September

Tarkusepäev
Liiklusnädal


Maailma koristuspäev!


Lastevanemate üldkoosolek ja rühmade koosolekud


Lemmikloomapäev
Matk randa
03.09.18
september


12.09.18
19.09.18
19.09.18
28.09.18
Tere, lasteaed; sõprade ja lasteaia ruumidega tutvumine


liikluskultuur, reeglid,liiklusohutus


lasteaia ümbruse koristamine ja tööharjumuste kujundamine


info, hoolekogu valimine, lahenduste leidmine
Esimene loom kass ja tema perenaine tädi Külli


tervislik liikumine ja looduses viibimine
õpetajad
õpetajad


õpetajad
õpetajad
direktor, õpetajad


direktor, õpetajad

Oktoober

Õpetajatepäeva tähistamine


Leivanädal
Vanavanemate üritus
Lemmikloomapäev


05.10.18
08-12. 10.18


01.10.18
kell 15.30


15.10.18Õpetajad-Meeskonnatöö läbi mängu
Rühmades kaks lapsevanemat


Rühmades erinevate maitsete maitsmine


Etendus " Reis muusikamaale"
Teine loom on koer ja tema perenaine õpetaja Riina


direktor
õpetajad, direktor
õpetajad
Kersti
direktor
November

Poiste nädal
Isadepäeva tähistamine


Mardipäev
Kadripäev
Lemmikloomapäev
05.-09.
11.18
12.11.18


09.11.18


23.11.18


14.11.18
Poiste nädal, perekond Vallikivi uue lauda külastamine ja masinatega tutvumine 8.11.18


Isadepäeva tähistamine koos kooli ja kaitseliiduga


Koostöö Emmaste põhikooli esimese klassiga
Koostöö kooli esimese klassiga


Kolmandaks on papagoid ja perenaine tädi Liina
direktor, õpetajad
õpetajad


direktor


direktor,
õpetajad
direktor, õpetajad
direktor
DetsemberI advent


II advent


III advent
Jõulukohvik / loterii


Jõulupidu
Lemmikloomapäev
03.12.18


10.12.18


17.12.18
17.12.18


19.12.18
kell 15.00


detsember

päkapiku töötuba koos eakate päevatoaga
päkapiku töötuba


päkapiku töötuba - piparkoogid
kuuse ehtimine, JÕULUKOHVIK heategevusüritus õuevahendi- (tasakaaluhoidmiseks) soetamiseks
Jõulupidu, jõulurõõm, kingid
Hobused ja peremees Aare Ernes
direktor
King- pool
Sammal- habe


Kõik, lapsevanemad
Riina


õpetajad direktor
JaanuarKolmekuningapäev


Lumekatte olemasolu korral
Lemmikloomapäev
06.01.19


jaanuar


jaanuar
Jätame jõulukuusega hüvasti


"Lumest meisterdused"- meisterdatakse õuealale koos lastevanematega erinevaid kujusid.


Karina Käär ja tema linnud ( kanad, pardid)
Õpetajad


õpetajad lapseva-nemad


direktor, õpetajad


Veebruar

Lemmikloomapäev
Sõbrapäev
Osavalla vanema pidulik vastuvõtt
EV 101. sünnipäeva tähistamine06.02.19
12.02.19
22.02.19 kl.10.00
22.02.19


Džungaaria kääbushamstrid ja perenaine Tiina Koit


Sõpradega kohtumine - külastameVigri lasteaeda
Koolieelikute vastuvõtt vallas
Pidulik üritus lasteaia saalis, rahvustoit, sümboolika


direktor, õpetajad


õpetajad
õpetajad
direktor
õpetajaddirektor, kokk
MärtsTüdrukute nädal
Vastlapäev


Karneval, teatrikuu tähistamine
Emakeelepäeva tähistamine
Lemmikloomapäev
4.-8.03.19
05.03.19


27.03.19


14.03.19
märts
Stiilinädal
Pikima liu laskmine, vastlatoidu söömine


Teatri karneval
Raamatukoguhoidja Marju tutvustab kahte uut lasteraamatut; räägib raamatukogu külastamisest jne.


Veekilpkonnad ja perenaine Eva Raidma
Õpetajad
õpetajad


õpetajad
õpetajad lapseva- nemad


direktor,
õpetajad

Aprill

Etendus "Kiusupunn"


Lasteaia laululind
Tibude nädal


Lemmikloomapäev


Tutvumine noorkotkaste ja kodutütardega
11.04.19


aprill
15-18.
04.19
17.04.19


aprill
Ervin Lillepea teater


Lasteaia laululinnud
Erinevad meisterdused ja tibude jooks


Jänesed ja perenaine tädi Anne- Liis


Ühistegevused koos noortega
direktor


Heli
õpetajad


õpetajad direktor
direktor, õpetajad
Mai/juuniEmadepäeva tähistamine
Liikluspäev koolieeli- kutele(maakondlik)


Spordipäev koolieelikutele (maakondlik)
Koolisaatmispidu/ kevadpidu


Lemmikloomapäev
13.05.19
kell 15.30


mai
mai


31.05.19
mai
Rühmade etendused emadele
Kärdla sadamas
Viskoosa lasteaia juures


Koolieelikute lõpupidu, teistel kevadpidu


Maod ja nende perenaine
Saimi
Sammal- habe, direktor


Sammal- habe, direktor


Sammal- habe


direktor, õpetajad6. HUVIRINGID

Tasuta huviringid:

Jalgpall
Plokkflööt- vanemale rühmale
Individuaalsed tunnid klaveris ja Orff pillides
Tasulised:
Tantsuring


Loe Edasi »

0 kommentaari:

Postita kommentaar

 

Copyright © 2013 • Emmaste Lasteaed • Veebilehe koostas Joosep Niit