Kodukord

Loe Edasi »

  Emmaste lasteaed Naksitrallid kodukord


Emmaste Lasteaed Naksitrallid
K O D U K O R D

1.ÜLDSÄTTED
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. Kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
2.ÜLDINFO
2.1.Lasteaial on oma kodulehekülg www.emmastelasteaed.ee
2.2 Info vahetamine Eliisis, lasteaia üldtelefonil – 4695468 ja e- mailil lasteaed.emmaste@hiiumaa.ee, rühmade e-mailidel sammalhabe@emmaste.ee, kingpool@emmaste.ee ja muhv@emmaste.ee.
2.3. Lapse perega ühenduse saamiseks on vajalikud lapsevanema kontaktandmed.
2.4. Vastavalt Töölepingu seaduse §53 lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
2.5. Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
3. LASTEAIA PÄEV
3.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 kuni 18.00
3.2. Lasteaial on kindel päevakava
3.3. Nädalaplaanid on lapsevanema jaoks tutvumiseks Eliisis.
3.4. Lasteaia pidudel ja üritustel vastutab lapsevanem peale eeskava oma lapse eeskujuliku käitumise eest.
4. LASTEAEDA TOOMINE, KOJU VIIMINE, LAPSE PUUDUMINE.
4.1. Lapse esmakordselt lasteaeda tulemisel vajab laps aega harjumiseks lastekollektiiviga, arvestades lapse individuaalsusega.
4.2. Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia ära lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides.
4.3. Lapsevanem garanteerib lapse osalemise õppe- ja kasvatustöös, tuues lapse lasteaeda hiljemalt planeeritud õppetegevuse alguseks kell 9.00.
4.4.Lapsevanem on kohustatud hommikul lapse üle andma rühma õpetajale ja informeerima lühidalt kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva.
4.5.Haigestumise korral teavitab lapsevanem lasteaeda ELIIS keskkonda.
4.6. Lasteaiast koju minekul teavitage rühma õpetajat, et õpetaja märkaks lapse lahkumist. Kui lapsevanem jääb lapsega lasteaia territooriumile mängima või õpetajaga vestlema, langeb vastutus lapse eest lapsevanemale.
4.7. Lasteaia tööpäev lõpeb kell 18.00.
4.8. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal poolte kokkuleppel kohustus sellest teavitada rühma töötajat.
4.9. Lasteaia ruumides välisjalanõudes ei viibita.
4.10. Ühest rühmast teise minemiseks ei läbita söögituba.
5. TOITLUSTAMINE
5.1 Toit valmistatakse lasteaia köögis. Algava nädala menüüga saab tutvuda rühma infostendil ja Eliisis.
5.2. Lasteaias on neli söögikorda:
hommikusöök kell 8.30 – 9.00
vitamiinipaus
lõunasöök kell 12.30- 13.00
õhtuoode kell 15.30 – 16.00
5.3. Kui Teie laps on mõnede lasteaias pakutavate toitude suhtes allergiline ning ta ei tohi neid süüa, on selle kohta vajalik esitada lasteaeda allergoloogi või perearsti tõend.
5.4. Toidu, maiustuste, närimiskummi, jookide vms toomine/jätmine lasteaeda lapsele söömiseks/joomiseks on keelatud.
5.5 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi. Soovi korral võib sünnipäevalaps kaaslasi kostitada.
6. OSALUSTASU TASUMINE
6.1. Arved lapse osalustasu maksmiseks saab lapsevanem tema poolt määratud meilile.
6.2. Lasteaiatasuks on Hiiumaa Vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu
6.3.Toiduraha maksumus kaetakse Hiiumaa Valla eelarvest
6.4 Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev. Arved tuleb tasuda õigeaegselt.
6.5 Kehtestatud määrus “Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuse lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine” leiab lasteaia kodulehelt ja Eliisist.
7. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
7.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.
7.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
7.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist või ilmnevad haigustunnused.
7.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaias viibimise ajal.
7.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel.
7.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada lasteaeda.
7.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud vahetusriided- ja jalanõud.
7.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud (soovituslik heleda põhjalised).
7.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
7.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.
7.11. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Kiirabi kohale jõudmiseni antakse lapsele esmast abi.
7.12. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb eraldada teistest lastest.
7.13. Lasteaia direktor teavitab Terviseametit ja lapsevanemaid nakkushaiguse puhangust.
7.14. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda, järgides hoolikalt Terviseameti juhiseid.
7.15. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma õues (õuesõpe).
8. TURVALISUSE TAGAMINE
8.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias turvalise keskkonna ja järelvalve.
8.2. Lasteaia mängu- ja võimlemisvahendid on ohutud ja vastavad lapse eale ning kasvule.
8.3. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
8.4. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
8.5. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja. Lapsi ei jäeta järelevalveta.
8.6. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu.
8.7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
8.8. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a. lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
8.9. Lasteaia mängualal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel.
8.10. Lapsel on lasteaeda lubatud kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
8.11. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju!
8.12. Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
8.13. Kui laps tuleb lasteaeda kooliringi bussiga, on lapsevanem kohustatud lasteaia direktorile esitama kirjaliku avalduse, milles kinnitab omavastutuse võtmist. Lapsevanem teeb oma lapsele (lastele) pidevat selgitustööd liikluseeskirjade ja bussis viibimise reeglite täitmise kohta.
8.14. Laste- ja töötajate vaimset turvalisust ohustuvate olukordade ( ebavõrdne kohtlemine, kõrgendatud hääletooni kasutamine, agressiivne või ebaviisakas käitumine jms.) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või teda asendava töötaja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine. Vastavalt juhtumi eripärale pöördutakse Haridus- ja kultuuriosakonna, sotsiaalametniku, lastekaitse spetsialisti või politsei poole. 
8.15.  Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
8.16.  Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. 
9. KOOSTÖÖ
9.1. Koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde kujunemisele lasteaias.
9.2. Lapsevanemad osalevad lasteaia korraldatud üritustel ja koosolekutel.
9.3. Lapsevanemad on kursis laste igapäeva tegemistega lasteaias.
9.4. Me õpime tundma oma rühmakaaslaseid ja õpetajaid.
10. ÕUEALA KASUTAMINE
10.1. Naksitrallide lasteaia pere hoiab lasteaia õueala ja seda ümbritsevat loodust. Käitume viisakalt sõbralikult ja hoolivalt.
10.2. Õppekäigud, ekskursioonid, matkad ja muud lasteaia territooriumilt lahkumist nõudvad ettevõtmised korraldatakse õpetajate juhtimisel ja vastutusel.
11. KODUKORRA KEHTIVUS, TUTVUSTAMINE
11.1. Lasteaia kodukord on täitmiseks kohustuslik lastele, lastevanematele, personalile.
11.2. Iga-aastasel lastevanemate koosolekul tutvustavad õpetajad lastevanematele kodukorda.
11.3. Lasteaia personal allkirjastab kodukorraga tutvumise töölepingu sõlmimisel.
12. KODUKORRA MUUTMINE
Kodukorra muutmise aluseks on muudatused riiklikes ja kohaliku omavalitsuse seadusandlikes aktides, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsused.
Kodukorra aluseks on:
• Koolieelse lasteasutuse seadus
• Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
• Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded
• Emmaste Lasteaia Naksitrallid põhimäärus
• Pedagoogilise nõukogu otsused
• Hoolekogu otsused


Loe Edasi »
 

Copyright © 2013 • EMMASTE LASTEAED NAKSITRALL • Veebilehe koostas Joosep Niit