Üldinfo

Loe Edasi »

Emmaste lasteaed avati 23. detsembril 1990.a. ja paikneb Emmaste osavalla keskuses. Lasteaed on projekteeritud kolmest Ants-tüüpi ühepereelamust, millede ristumiskohta on sobitatud saal, söögisaal, köögiblokk ning muud abiruumid. 2006.a. alustati lasteaia renoveerimisega ja 2007.aasta lõpuks sai lasteaed uue kauni ilme nii seest kui väljast. Juurde on ehitatud administratiivkorpuse teine korrus, kus on töö- ja puhkeruumid kogu maja personalile. Üldpinda on uues renoveeritud majas veidi üle 600 ruutmeetri.

Eelkooliealiste laste koduks 11 tunniks päevas on kolm liitrühma: Sammalhabe, Kingpool ja Muhv. Lapsi mahutab meie maja 2023/24 õppeaastal 48. 
Töötajaid on majas 14. Igas rühmas töötab kaks lasteaiaõpetajat ja õpetaja abi. Kõneravi vajavate lastega tegeleb logopeed kahel korral nädalas. Rühma vanuselise koosseisu kõikumise tõttu viiakse õppe-kasvatustegevused läbi eraldi noorematele ja vanematele lastele. 
Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.00 kuni 18.00.
Lastevanemate poolt on kaetav osalustasu. Osalustasu on 45 eurot kuus.
Hiiumaa valla lasteaia nimekirjas oleva lapse vanem on vabastatud toiduraha maksmisest välja arvatud juhul, kui lapsevanem ei ole teavitanud lasteaeda lapse puudumisest vastavalt lasteaia kodukorrale. Toiduraha maksumus kaetakse Hiiumaa valla eelarvest,
Lasteaia juurde on moodustatud 8- liikmeline hoolekogu.

Lasteaia teeninduspiirkonnaks on kinnitatud Hiiumaa vald.

Emmaste lasteaia Naksitrallid visioon:
Tahame olla lasteaed, mida iseloomustab:
 koostöövalmis ja avatud organisatsioon
 kvalifitseeritud ja loominguline kaader
 lapse igakülgset arengut toetav ja turvaline keskkond
 õppekava, mis arvestaks laste ja paikkonna eripära

Emmaste lasteaia Naksitrallid missioon:
Emmaste Lasteaed Naksitrallid missiooniks on meeskonnatööna luua kõigi laste arenguks vajalikud tingimused, toetada iga last tema arengus ja alushariduse omandamisel, toetada lapse perekonda õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel ning tagada laste turvaline hoid.
Missiooni täitmisel peame oluliseks:
 koostööd lastevanematega
 lasteasutuse ja koduse kasvatuse ühiseid põhimõtteid
 vastavalt oskustele ja teadmistele perede toetamist ja nõustamist
Loe Edasi »
 

Copyright © 2013 • EMMASTE LASTEAED NAKSITRALL • Veebilehe koostas Joosep Niit